REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W ZBĄSZYNIU PDF Drukuj Email

1. Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor ZCSTiR.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.

4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć prowadzonego przez trenera środowiskowego.

7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze ZCSTiR lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z trenerem środowiskowym.

8. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół Gminy i Miasta Zbąszyń w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z trenerem środowiskowym,
c) kluby sportowe działające na terenie Gminy Zbąszyń mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem.

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

10. Sprzęt sportowy wydaje trener środowiskowy. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

12. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu trenerowi środowiskowemu.

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

14. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
j) wprowadzania zwierząt;
k) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 -15 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

17. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Straż Miejską lub Policję.

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

19. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o kaźdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego.

21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

22. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

 

© Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Daniel Stasiński